Sunday, July 17, 2011

Blog Post: Nowe spotkania on-line po?wi?cone licencjonowaniu

W dniach 25 lipca 2011 oraz 1 sierpnia 2011 b?d? mia? okazje poprowadzi? sesje Live Meeting na Portalu WSS.pl po?wi?cone licencjonowaniu produkt�w Microsoft. Poni?e opis planowanych sesji.

O programach licencyjnych s?�w kilka

Sebastian Wilczewski | 25.07.2011 19:30

Podczas tego spotkania przedstawione zostan? informacje na temat r�?nic pomi?dzy najwa?niejszymi programami licencyjnymi Microsoft. Dowiedz si? mi?dzy innymi kiedy warto kupi? Microsoft Office jako zestaw MLK kiedy w umowie OPEN, a kiedy w OPEN Value Company Wide. Przedstawione zostan? dodatkowe korzy?ci p?yn?ce z wyboru danego programu licencyjnego.

Wchodze na spotkanie Dodaj do kalendarza


B?d? gotowy ? czyli jak zarz?dza? licencjami i przygotowa? si? samodzielnie do audytu legalno?ci oprogramowania

Sebastian Wilczewski | 1.08.2011 19:30

Podczas spotkania tego przedstawione zostan? najlepsze praktyki w obszarze Software Asset Management (w tym norma ISO/IEC 19770-1:2006 oraz ITIL Best Practices: Software Asset Management). Nast?pnie przedstawione zostan? wskaz�wki, jak przygotowa? si? do samodzielnego audytu, w tym r�wnie? gdzie szuka? pomocy zwi?zanej z zawi?o?ciami licencyjnymi.

Wchodze na spotkanie Dodaj do kalendarza

Opracowano na podstawie wss.pl

Sarah Mutch Gabrielle Union Alessandra Ambrosio Amanda Detmer Emma Stone

No comments:

Post a Comment